pORADNIa

Psychologiczno-Pedagogiczna
PROMYK SŁOŃCA

W DZIERŻONIOWIE

pORADNIa

Psychologiczno-Pedagogiczna
PROMYK SŁOŃCA

w Dzierżoniowie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Dla kogo?

Wsparciem w ramach WWR objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,  rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.

close up of playing baby boy over white
Girl's and therapist's hands touching the various shaped mat

Ważne:

Terapią w ramach WWRD mogą zostać objęte dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka są bezpłatne.

Zapraszamy!

ZAMKNIJ MENU